Privacy verklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de Stichting Bosbad de Vuursche (hierna: Bosbad) van belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het Bosbad is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat het Bosbad de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en tevens dat het Bosbad verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover.

Het Bosbad exploiteert het Bosbad de Vuursche en de nabijgelegen Midgetgolfbaan de Vuursche en is gevestigd in Baarn aan de Bosbadlaan 4. Het Bosbad is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32100744.

Waarom verwerkt het Bosbad uw persoonsgegevens?

Als u zich aanmeldt voor informatie, voor een abonnement, onze website bezoekt, of voor een andere activiteit contact met ons opneemt dan registreren wij mogelijk persoonsgegevens van u. Ook van uw huisgenoten of toegewezen minderjarigen bij het aangaan van een overeenkomst namens hen. Het Bosbad verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, doch alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door het Bosbad:

  • om contact met u te kunnen opnemen;
  • om u informatie te kunnen sturen;
  • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, zoals een abonnement;
  • voor het uitvoeren Bosbad activiteiten;
  • voor relatiebeheer;

Welke persoonsgegevens verwerkt het Bosbad?

Persoonsgegevens:

geboortedatum;
gender;
telefoonnummer(s);
telefoonnummer naaste voor noodgeval;
e-mailadres;
pasfoto;
volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);

Foto’s:
Foto’s worden enkel gebruikt op de website, de nieuwsbrief of de flyer van het Bosbad. Ze zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Het Bosbad hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

na verkregen toestemming van betrokkenen;
in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
in verband met de gerechtvaardigde belangen van het Bosbad waarbij het Bosbad erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is;

Website en Cookies

Op de website worden uitsluitend aantallen van bezoekgegevens bijgehouden. Daarnaast treft u op de website een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het Bosbad heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft het Bosbad een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Het Bosbad kan uw gegevens uitwisselen met de bestuursleden en de manager van het Bosbad. Dit voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak in het belang van het Bosbad.

Het Bosbad zal uw gegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Het Bosbad kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Het Bosbad bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw rechten

Indien u geen prijs meer stelt op informatie van het Bosbad, kunt u een brief of e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar onderstaand adres.

Ook heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens, of foto’s waarop u goed herkenbaar bent. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen per e-mail via; bestuur@bosbaddevuursche.nl, of aan onderstaand adres;

Stichting Bosbad De Vuursche

T.a.v. het Bestuur

Postbus 501, 3740 AM  Baarn

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Baarn, 25 januari 2019.